FAQ
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Cieľom programu Adopcie tried v Južnom Sudáne je zabezpečiť deťom a mladým vzdelanie a výchovu, ako aj poskytnúť im útočisko a oporu v ťažkých podmienkach vojny. Našim adopčným programom preto chceme aktívne podporovať snahu miestnej komunity saleziánov o:

  • napĺňanie základných ľudských potrieb (primárnych i sekundárnych)
  • zmiernenie priamych následkov vojny u detí a mladých
  • zachovanie kultúry a hodnôt prostredníctvom výchovy a vzdelania na jednotlivých školách

Vyplň formulár Chcem sa zapojiť do programu a my Ti obratom na email zašleme Prísľub a ďalšie inštrukcie. Prísľub sa uzatvára minimálne na jeden rok, aby sme boli schopní presnejšie plánovať zdroje pre danú triedu. Na základe Prísľubu Ti pridelíme triedu (tú môžu nezávisle do seba podporovať aj viacerí darcovia naraz – pozri otázku č.3), pošleme jej fotku a informácie o nej, ako aj o danej škole. Pokiaľ sa nerozhodneš svoju podporu ukončiť, budeš podporovať stále tú istú triedu, to znamená, že sa budú meniť deti v triede a nie samotná trieda. Zapojením sa do programu Adopcie tried v Južnom Sudáne podporíš vytváranie vhodného výchovného prostredia, kde deti môžu rásť a rozvíjať sa s vedomím, že sú milované a že niekomu na nich záleží.

Pravidelný mesačný príspevok na jednu adoptovanú triedu je 35, 50 alebo 100 eur. Sumy predstavujú čiastkové náklady:

  • 35 € pokryje časť nákladov na výrobu elektriny pre jednu triedu na mesiac
  • 50 € pokryje časť nákladov na stravu pre jednu triedu na mesiac
  • 100 € pokryje časť nákladov na položky uvedené vyššie, hygienu, uniformy a školské pomôcky pre jednu triedu na mesiac

Vzhľadom na to, že celkové náklady na jednu triedu sú vyššie ako jednotlivé mesačné príspevky, jednu triedu bude môcť nezávisle od seba podporovať aj viacero individuálnych darcov. Príspevok je možné zasielať mesačne, štvrťročne, polročne, ročne. Záujemcovia – skupiny alebo spoločenstvá – sa môžu dohodnúť na adopcii medzi sebou a prispievať pod jedným menom. Ak sa Ti páči program Adopcie tried v Južnom Sudáne, no nemôžeš si dovoliť pravidelne mesačne prispievať sumou 100 eur, môžeš našu činnosť podporiť jednorazovým darom alebo nižším pravidelným darom. Každý dar pomôže!

Prísľub obnovujeme automaticky, keď sa s darcom nevieme spojiť telefonicky, poštou ani emailom a jeho príspevky pravidelne mesačne prichádzajú na náš účet. Darcu o takomto predĺžení informujeme a má možnosť kedykoľvek Prísľub zrušiť.

Prísľub podpory triedy v programe Adopcia tried v Južnom Sudáne môžeš urobiť aj telefonicky iba v prípade, ak sa trieda stále nachádza v našom zozname. Pracovník o. z. SAVIO Ťa bude telefonicky kontaktovať pred expiráciou Prísľubu a dohodneš si predĺženie. Najkratšie možné predĺženie je na 1 rok. Automaticky po predĺžení Prísľubu dostaneš emailom potvrdenie, že sa tak stalo na základe telefonátu. Emailom Ti budú zaslané aj nasledovné informácie: dátum expirácie Prísľubu, výška príspevku, IBAN číslo a variabilný symbol.

SAVIO o. z. si vyhradzuje právo zrušiť Prísľub, ak od darcu prestali chodiť príspevky na adoptovaného chlapca a nie je možné sa s ním skontaktovať. Takéto Prísľuby budeme rušiť podľa kľúča uvedeného nižšie a darcu budeme informovať emailom a poštou.

  • 6 mesačná lehota pri pravidelných mesačných príspevkoch
  • 1 rok lehota pri pravidelných štvrťročných a polročných príspevkoch
  • 1,5 roka lehota pri pravidelných ročných príspevkoch

Finančné príspevky nedostáva priamo Tebou podporovaná trieda, ale škola. Príspevky od adoptívnych rodičov preto posielame dvakrát ročne na účet Saleziánskej delegatúry v Jube, ktorá ich preposiela na príslušné školy. Škola následne pre danú triedu zabezpečuje potrebné veci.

Tvoj príspevok pokrýva časť nákladov na energie školské pomôcky pre žiakov, stravu, školské uniformy či hygienické potreby. Počas prázdnin sa pre žiakov organizujú tábory, pre učiteľov vzdelávacie kurzy alebo prebiehajú opravy na školských budovách a v ich areáloch.

Z príspevkov od darcov použijeme 15 % na účely spojené s vedením programu Adopcie tried v Južnom Sudáne. To znamená, že z Tvojich 35, 50 alebo 100 eur, ktoré prídu na účet, 5, 7 alebo 15 eur použijeme na komunikáciu s partnerskou organizáciou, získavanie informácií o triedach, bankové poplatky súvisiace s prevodmi peňazí, komunikáciu s darcami (zasielanie, listov, e-newslettrov, fotografií), získavanie nových prispievateľov, účtovníctvo, aktualizáciu webstránky. Zvyšných 30, 43 alebo 85 eur posielame triede prostredníctvom Saleziánskej delegatúry v Jube a príslušnej školy.

Veľmi si vážime Tvoju podporu a rešpektujeme jej prípadné ukončenie. Vzhľadom na problémy vznikajúce pri odstúpení darcu od Prísľubu o adopcii triedy na diaľku však očakávame lojalitu aj zo strany darcu. V prípade, že sa darca rozhodol ukončiť podporu, musí nás informovať aspoň mesiac predtým, aby sme vedeli zabezpečiť náhradného darcu.

Triedu si môžeš adoptovať v ktoromkoľvek období. Dĺžka podpory triedy je stanovená minimálne na jeden rok, aby sme boli schopní presnejšie plánovať zdroje pre ňu. Začať s podporovaním triedy môžeš hneď od uzatvorenia Prísľubu o adopcii triedy.

Zoznamy tried aktualizujeme 1 krát ročne. Niekedy sa stáva, že Tebe pridelená trieda nebude na ďalší rok otvorená pre nedostatok detí. Napríklad podporujte 1.B, ale ďalší rok sa otvorí len 1.A. Darcov o vzniknutej situácii informujeme a ponúkneme možnosť adoptovať si inú triedu.

Vyplnením formulára a podpisom Prísľubu nám dávaš súhlas s využitím kontaktných údajov za účelom komunikácie v programe Adopcie tried a ďalších našich aktivít občasným elektronickým newslettrom. Budeme s Tebou komunikovať pri uzatváraní Prísľubu, jeho obnove, výmene tried, korešpondencii s triedou. Štvrťročne Ti budeme posielať poštou Správy zo saleziánskych misií.

Za bežných okolností nám škola raz ročne pošle informácie o aktuálnom stave triedy, školských aktivitách spolu s  fotografiami, ktoré zasielame darcovi. Vzhľadom na momentálne obmedzené možnosti distribúcie listov darcov triedam sa snažíme o udržiavanie komunikácie zo strany tried voči darcom.

Hmotné darčeky deťom do tried neposielame, nakoľko to môže vzbudzovať u ostatných tried žiarlivosť a nezhody.

Nie je v našich možnostiach zabezpečovať cesty darcov do Južného Sudánu a škôl.