FAQ
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Cieľom programu Adopcie tried v Južnom Sudáne je zabezpečiť deťom a mladým vzdelanie a výchovu, ako aj poskytnúť im útočisko a oporu v ťažkých podmienkach vojny. Našim adopčným programom preto chceme aktívne podporovať snahu miestnej komunity saleziánov o:

  • napĺňanie základných ľudských potrieb (primárnych i sekundárnych)
  • zmiernenie priamych následkov vojny u detí a mladých
  • zachovanie kultúry a hodnôt prostredníctvom výchovy a vzdelania na jednotlivých školách

Vyplňte formulár Chcem sa zapojiť do programu a my Vám obratom na email zašleme Prísľub a ďalšie inštrukcie. Prísľub sa uzatvára minimálne na jeden rok, aby sme boli schopní presnejšie plánovať zdroje pre danú triedu. Na základe Prísľubu Vám pridelíme triedu, pošleme jej fotku a informácie o nej, ako aj o danej škole. Pokiaľ sa nerozhodnete svoju podporu ukončiť, budete podporovať stále tú istú triedu, to znamená, že sa budú meniť deti v triede a nie samotná trieda. Zapojením sa do programu Adopcie tried v Južnom Sudáne podporíte vytváranie vhodného výchovného prostredia, kde deti môžu rásť a rozvíjať sa s vedomím, že sú milované a že niekomu na nich záleží.

Pravidelný mesačný príspevok na jednu adoptovanú triedu je 100 eur. Stanovená suma predstavuje priemerné náklady na jednu triedu. Príspevok je možné zasielať mesačne, štvrťročne, polročne, ročne. Z našej strany nie je možné združovať čiastkových prispievateľov. Záujemcovia – skupiny alebo spoločenstvá – sa môžu dohodnúť na adopcii medzi sebou a prispievať pod jedným menom. Ak sa Vám páči program Adopcie tried v Južnom Sudáne, no nemôžete si dovoliť pravidelne mesačne prispievať sumou 100 eur, môžete našu činnosť podporiť jednorazovým darom alebo nižším pravidelným darom. Každý dar pomôže!

Prísľub obnovujeme automaticky, keď sa s darcom nevieme spojiť telefonicky, poštou ani emailom a jeho príspevky pravidelne mesačne prichádzajú na náš účet. Darcu o takomto predĺžení informujeme a má možnosť kedykoľvek Prísľub zrušiť.

Prísľub podpory dieťaťa v programe Adopcia tried v Južnom Sudáne môžete urobiť aj telefonicky iba v prípade, ak sa trieda stále nachádza v našom zozname. Pracovník o. z. SAVIO Vás bude telefonicky kontaktovať pred expiráciou Prísľubu a dohodnete si predĺženie. Najkratšie možné predĺženie je na 1 rok. Automaticky po predĺžení Prísľubu dostanete emailom potvrdenie, že sa tak stalo na základe telefonátu. Emailom Vám budú zaslané aj nasledovné informácie: dátum expirácie Prísľubu, výška príspevku, IBAN číslo a variabilný symbol.

SAVIO o. z. si vyhradzuje právo zrušiť Prísľub, ak od darcu prestali chodiť príspevky na adoptovaného chlapca a nie je možné sa s ním skontaktovať. Takéto Prísľuby budeme rušiť podľa kľúča uvedeného nižšie a darcu budeme informovať emailom a poštou.

  • 6 mesačná lehota pri pravidelných mesačných príspevkoch
  • 1 rok lehota pri pravidelných štvrťročných a polročných príspevkoch
  • 1,5 roka lehota pri pravidelných ročných príspevkoch

Finančné príspevky nedostáva priamo Vami podporovaná trieda, ale škola. Príspevky od adoptívnych rodičov preto posielame dvakrát ročne na účet Saleziánskej delegatúry v Jube, ktorá ich preposiela na príslušné školy. Škola následne pre danú triedu zabezpečuje potrebné veci.

Váš príspevok pokrýva časť nákladov na školské pomôcky pre žiakov, školské uniformy či plat učiteľov. Počas prázdnin sa pre žiakov organizujú tábory, pre učiteľov vzdelávacie kurzy alebo prebiehajú opravy na školských budovách a v ich areáloch.

Z príspevkov od darcov použijeme 15 % na účely spojené s vedením programu Adopcie tried v Južnom Sudáne. To znamená, že z Vašich 100 eur, ktoré prídu na účet , 15 eur použijeme na komunikáciu s partnerskou organizáciou, získavanie informácií o triedach, bankové poplatky súvisiace s prevodmi peňazí, komunikáciu s darcami (zasielanie, listov, e-newslettrov, fotografií), získavanie nových prispievateľov, účtovníctvo, aktualizáciu webstránky. Zvyšných 85 eur posielame triede prostredníctvom Saleziánskej delegatúry v Jube a príslušnej školy.

Veľmi si vážime Vašu podporu a rešpektujeme jej prípadné ukončenie. Vzhľadom na problémy vznikajúce pri odstúpení darcu od Prísľubu o adopcii triedy na diaľku však očakávame lojalitu aj zo strany darcu. V prípade, že sa darca rozhodol ukončiť podporu, musí nás informovať aspoň mesiac predtým, aby sme vedeli zabezpečiť náhradného darcu.

Triedu si môžete adoptovať v ktoromkoľvek období. Dĺžka podpory triedy je stanovená minimálne na jeden rok, aby sme boli schopní presnejšie plánovať zdroje pre ňu. Začať s podporovaním triedy môžete hneď od uzatvorenia Prísľubu o adopcii triedy.

Zoznamy tried aktualizujeme 1 krát ročne. Niekedy sa stáva, že Vám pridelená trieda nebude na ďalší rok otvorená pre nedostatok detí. Napríklad podporujte 1.B, ale ďalší rok sa otvorí len 1.A. Darcov o vzniknutej situácii informujeme a ponúkneme možnosť adoptovať si inú triedu.

Podpisom Prísľubu nám dávate súhlas s využitím kontaktných údajov za účelom komunikácie v programe Adopcie tried a ďalších našich aktivít občasným elektronickým newslettrom. Budeme s Vami komunikovať pri uzatváraní Prísľubu, jeho obnove, výmene tried, korešpondencii s triedou. Štvrťročne Vám budeme posielať poštou Správy zo saleziánskych misií.

Za bežných okolností deti v triede píšu list a škola pošle fotku triedy raz ročne. Raz ročne vyzývame darcov k napísaniu listov pre triedu, ktoré sa hromadne odosielajú na Saleziánsku delegatúru. Ona zabezpečí rozoslanie korešpondencie na školy. Môžete poslať list alebo pohľadnicu v angličtine a NIE písaným písmom.

Hmotné darčeky deťom do tried neposielame, nakoľko to môže vzbudzovať u ostatných tried žiarlivosť a nezhody.

Nie je v našich možnostiach zabezpečovať cesty darcov do Južného Sudánu a škôl.