FAQ
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Cieľom programu Adopcie detí v Keni je vytváranie vhodného výchovného prostredia, kde deti môžu rásť a rozvíjať sa s vedomím, že sú milované a že niekomu na nich záleží týmito spôsobmi:

  • nový domov pre Deti ulice v Nairobi
  • kvalitná výchova – budovanie sociálnych návykov
  • vzdelanie (všetky stupne)
  • úspechom je návrat dieťaťa k rodine
  • posilňovanie solidarity a spoločenskej zodpovednosti na Slovenku

Vyplň formulár Chcem sa zapojiť do programu a my Ti obratom na email zašleme Prísľub a ďalšie inštrukcie. Prísľub sa uzatvára minimálne na jeden rok, aby sme boli schopní presnejšie plánovať zdroje pre Bosco Boys. Na základe Prísľubu Ti pridelíme chlapca, pošleme jeho fotku a informácie o ňom.

Pravidelný mesačný príspevok jedného adoptovaného chlapca je 33 eur. Stanovená suma predstavuje priemerné náklady na jedno dieťa. Príspevok je možno zasielať mesačne, štvrťročne, polročne, ročne. Z našej strany nie je možné združovať čiastkových prispievateľov. Záujemcovia, skupiny alebo spoločenstvá sa môžu dohodnúť na adopcii medzi sebou a prispievať pod jedným menom.  Ak sa Ti páči program adopcie detí v Keni, no nemôžeš si dovoliť pravidelne mesačne prispievať sumou 33 eur, môžeš našu činnosť podporiť jednorazovým darom alebo nižším pravidelným darom. Každý dar pomôže!

Prísľub obnovujeme automaticky, keď sa s darcom nevieme spojiť telefonicky, poštou ani emailom a jeho príspevky pravidelne mesačne prichádzajú na náš účet. Darcu o takomto predĺžení informujeme a má možnosť kedykoľvek Prísľub zrušiť.

Prísľub podpory dieťaťa v programe Adopcia deti v Keni môžeš urobiť aj telefonicky iba v prípade, ak sa dieťa stále nachádza v centre. Pracovník o. z. SAVIO Ťa bude telefonicky kontaktovať expiráciou Prísľubu a dohodneš si predĺženie. Najkratšie možné predĺženie je na 1 rok. Automaticky po jeho predĺžení Prísľubu dostaneš emailom potvrdenie, že sa tak stalo na základe telefonátu. Emailom Ti budú zaslané aj nasledovné informácie: dátum expirácie Prísľubu, výška príspevku, IBAN číslo a variabilný symbol.

SAVIO o. z. si vyhradzuje právo zrušiť Prísľub, ak od darcu prestali chodiť príspevky na adoptovaného chlapca a nie je možné sa s ním skontaktovať. Takéto Prísľuby budeme rušiť podľa kľúča uvedeného nižšie a darcu budeme informovať emailom a poštou.

  • 6 mesačná lehota pri pravidelných mesačných príspevkoch
  • 1 rok lehota pri pravidelných štvrťročných a polročných príspevkoch
  • 1,5 roka lehota pri pravidelných ročných príspevkoch

Finančné príspevky nedostáva priamo Tebou podporovaný chlapec z viacerých dôvodov: nevedia hospodáriť, vlastnenie väčšieho množstva peňazí ho môže ohroziť, deti bez darcu sa cítia odstrčené. Príspevky od adoptívnych rodičov preto posielame dvakrát ročne na účet partnerského centra Bosco Boys v Nairobi.

V centre Bosco Boys sa chlapcom poskytuje ubytovanie, strava trikrát denne, oblečenie podľa potreby, zdravotná starostlivosť. Tvoj príspevok sa využije aj na nákup školských pomôcok, školskej uniformy a na prípadné školské poplatky. V Bosco Boys sa deti venujú aj rôznym voľnočasovým aktivitám. S Bosco Boys udržiavame pravidelný kontakt, pričom sledujeme aj využívanie zverených finančných prostriedkov.

Z príspevkov od darcov použijeme 15 % na účely spojené s vedením programu Adopcie detí v Keni. To znamená, že Tvojich 33 eur, ktoré prídu na účet, 4,95 eur použijeme na komunikáciu s partnerskou organizáciou, získavanie informácií o chlapcoch, bankové poplatky súvisiace s prevodmi peňazí, komunikáciu s darcami (zasielanie, listov, e-newslettrov, fotografií), získavanie nových prispievateľov, účtovníctvo, aktualizáciu webstránky. Zvyšných 28,05 eur posielame do centra Bosco Boys, kde sa nachádza Tvoje dieťa.

Veľmi si vážime Tvoju podporu a rešpektujeme prípadné ukončenie podpory z Tvojej strany. Vzhľadom na problémy vznikajúce pri odstúpení darcu od Prísľubu očakávame lojalitu aj zo strany darcu. V prípade, že sa darca rozhodol ukončiť podporu, musí dať vedieť aspoň mesiac predtým, aby sme vedeli zabezpečiť náhradného darcu.

Chlapca si môžeš adoptovať v ktoromkoľvek období. Dĺžka podpory dieťaťa je stanovená minimálne na jeden rok, aby sme boli schopní presnejšie plánovať zdroje pre Bosco Boys. Začať s podporovaním chlapca môžeš po doručení Prísľubu a pridelení dieťaťa.

Zoznamy detí aktualizujeme 1 krát ročne. Niekedy sa stáva, že Tebe pridelené dieťa z centra ujde, vráti sa späť k rodine, nájde si iného sponzora, dokončí školskú dochádzku alebo zomrie (aj to sa, žiaľ, niekedy stáva). Darcov o vzniknutej situácii informujeme a ponúkneme možnosť adoptovať iné dieťa.

Ak nastane situácia popísaná v bode 8, peniaze, ktoré si prispel na dieťa, ktoré už nie je možné podporovať v našom systéme, pripíšeme Tvojmu novému dieťaťu.

Prísľubom nám dávaš súhlas s využitím kontaktných údajov za účelom komunikácie v programe Adopcie detí a ďalších našich aktivít občasným elektronickým newslettrom. Budeme s Tebou komunikovať pri Prísľube, jeho obnove, výmene detí, korešpondencii s nimi. Štvrťročne Ti budeme posielať poštou Správy zo saleziánskych misií.

Za bežných okolností dieťa píše list raz alebo dvakrát ročne. A dvakrát ročne vyzývame darcov k napísaniu listov pre deti, ktoré sa hromadne odosielajú do Bosco Boys. Môžeš poslať list alebo pohľadnicu v angličtine a NIE písaným písmom.

Hmotné darčeky deťom neposielame, nakoľko to môže vzbudzovať u ostatných žiarlivosť a nezhody.

Nie je v našich možnostiach zabezpečovať cesty darcov do centra Bosco Boys. Tiež by návštevy detí mohli vzbudzovať u ostatných žiarlivosť a nezhody.

Školský rok v Keni začína v januári a končí v novembri. Tvoria ho trojmesačné „trimestre“, po ktorých vždy nasleduje mesiac prázdnin. Deti ubytované v Bosco Boys trávia prázdniny podľa možností s rodinou alebo u príbuzných, v centre ich však vždy niekoľko ostáva. V auguste a decembri je pre deti organizovaný prázdninový tábor, ktorého sa môžu zúčastniť aj deti navštevujúce iné školy. Podľa nového školského systému má základná škola v Keni 5 ročníkov a žiaci následne prechádzajú na juniorskú strednú školu, t. j. pôvodný 6.- 8. ročník. Na konci záverečného ročníka čakajú žiakov celoštátne skúšky. Po ich absolvovaní získajú certifikát o ukončení základného vzdelania. Od ich výsledkov závisia ďalšie možnosti štúdia detí na strednej škole a pre tých šikovných následne štúdium na vysokej škole.